Referat fra ordinær generalforsamling

DATO

20. februar 2019

STED

Chr. VI Overdrevskro

TID

19.00

DELTAGERE

Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd:

René Pedersen, Thomas Linhus, Erik Danielsen, Rikke Christophersen, Anette Knudsen, Bent Blom, John Dahlkvist, Jesper Johansen, Astrid Thuesen og Karin Nielsen (Ref.)

Lokalafdelinger:

Frederikssund, Helsingør, Holbæk, Herfølge, Fladså, Jyderup, Kalundborg, Køge, Næstved, Roskilde, Skælskør, Stevns, Fakse, Haslev, Slagelse, Vordingborg Guldborgsund

Øvrige indbudte

Anette Lunau, Landsformand

Peter Knudsen, LKU

Joan Andersen, Adfærdskonsulenterne

Steen Andersen, formandskandidat

Bettina Prühs, næstformandskandidat

FRAVÆRENDE

Kredsbestyrelsen

Rikke Galløe (Rallyudvalg)

Lokalafdelinger:

Hvidovre, Hørsholm/Karlebo, Nivå, Odsherred, Vestlolland, Nykøbing/Rørvig, Bøgestrøm, Maribo og Åkirkeby.

Øvrige indbudte:

Steen Larsen (Ordensudvalg)

Jeanette Pedersen, Inititativfonden

Malene Høier, Kredseftersøger

1.

Valg af dirigent

Morten Vahlers, Haslev blev valgt som dirigent

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt

2.

Valg af stemmetællere

May-Britt, Holbæk og Rikke, Jyderup

3.

Beretninger

Formandens beretning:

·        René aflagde beretning, hovedsageligt om arbejdet i Hovedbestyrelsen.

o   Der var en kommentar fra Køge om at de rettelser til lokalforeningernes vedtægter som blev vedtaget på landsmødet i 2018, har givet dem nogle problemer med kommunen, de har fået at vide at der mangler oplysninger om hvem der tegner foreningen overfor kommunen. Holbæk har oplevet det samme.

§  Det er tilladt at tilføje noget til vedtægterne, det er kun den understregede tekst i Håndbogen, der skal være i vedtægterne.

Næstformandens beretning:

·        Thomas aflagde beretning om arbejdet i Kredsen

Begge beretninger blev godkendt, og er vedlagt som bilag til referatet.

Udvalgsformændenes beretninger

Alle udvalgsformænd aflagde beretning. Alle beretninger blev godkendt og er vedlagt referatet.

Peter Knudsen spurgte om Brugshundeudvalget have tænkt på at lave prøver på Sjælland. Jesper svarede ja til spørgsmålet.

4.

Kassereren aflægger regnskab

Regnskabet er blevet rundsendt pr. mail til samtlige afdelinger sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, men kassereren uddelte detaljerne i regnskabet.

Regnskabet gennemgået og godkendt.

5.

Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændringer i henhold til beslutningen på Landsmødet 2018 var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der var et par trykfejl, som rettes.

Forslaget godkendt.

6.

Fastsættelse af budget og kontingent for 2020

Erik gennemgik budgetforslag for 2020.

Budget og kontingent for 2020 vedtaget. Kontingent for 2020 er kr. 120,00 pr. medlem.

7.

Valg af Kredsformand

René har valgt at stoppe og Steen Andersen eneste kandidat.

Steen fortalte lidt om sig selv og hvad han kan byde ind med som kredsformand.

Steen blev valgt.

8.

Valg af kasserer og suppleant

Erik blev genvalgt som kasserer

Morten Vahlers valgt som suppleant

9.

Valg af næstformand og suppleant

Thomas har også valgt at stoppe og Bettina Prühs vil gerne overtage posten.

Bettina fortalte lidt om sig selv og om hvad hun gerne vil med DcH.

Bettina valgt som næstformand.

Steen Andersen medbragte en fuldmagt fra Annbritt Toft Hansen til at opstille hende som suppleant for næstformanden. Ingen andre ønskede posten, så Annbritt blev valgt.

10.

Valg af sekretær

Ikke aktuelt i 2019

11.

Valg af Kredsen medlem til landsforeningens Ordensudvalg

Ikke aktuelt i 2019

12.

Valg/præsentation af udvalgsformænd

Kun posten formand for Rallyudvalget skulle besættes idet Rikke har ønsket at stoppe. Der var ingen kandidater, så bestyrelsen har fået til opgave at finde en ny formand.  

Øvrige udvalgsformænd var enten ikke på valg, eller vælges andetsteds.

13.

Valg af kredsens medlem i Initiativfonden

Ikke aktuelt i 2019

14.

Valg af 2 revisorer

Finn Olsen genvalgt og Mai Britt Schlicker nyvalgt

15.

Valg af suppleanter for revisorer

Louise Østengaard og Anne Larsen blev valgt

16.

Eventuelt

Anette Knudsen har ansøgt Danmarkssamfundet om en kredsfane. De har oplyst at man kigger meget velvilligt på det.

Haslev vil også gerne have en fane, og Anette oplyste at det egentlig bare kræver en indmeldelse i Danmarkssamfundet, så kan man lave en ansøgning til dem.

René opfordrede til at man tager fat i rallyfolkene rundt om i klubberne og fortæller at man mangler en formand for Kredsens udvalg. Der er sikkert en derude, der godt kunne tænke sig at have posten.

Joan Andersen opfordrede også til at man rundt om i klubberne skulle prøve at finde emner til adfærdskonsulenter. Der er nogle områder i Kredsen, som ikke er dækket ind. Uddannelsen starter snart, så kontakt Joan hvis der skulle være nogen der har lyst.

Anette Lunau fortalte om arbejdet i HB om planerne for fremtiden.

Der er fastsat nogle værdier: Fællesskab, Åbenhed og Kvalitet.

Agria vil også i nogle år fremover give penge til kurser, og Anette så gerne de penge blive brugt ude i lokalforeningerne.

Der vil fra HB’s side blive arbejdet med konkrete handleplaner, f.eks. kunne det være noget med fælles nyhedsbreve som første punkt i en handleplan.

René oplyste at Kredsen har behov for en ny webmaster.

·        Kredsbestyrelsen kigger på det snarest.

Der var ikke flere emner under Eventuelt og dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen