REFERAT

KREDSBESTYRELSESMØDE 8.MAJ 2019

DCH, KREDS 6

                                                                                                                                       

DATO

1.         8.maj 2019

STED

Chr. VI Overdrevskro

DELTAGERE

Steen Andersen, Rikke Christophersen, Astrid Thuesen, John Dahlkvist, Anette Knudsen, Jesper Johansen, Erik Danielsen og Karin Nielsen (Ref.)

FRAVÆRENDE

Bettina Prühs og Bent Blom

1.      

Nyt fra formanden

 

·       Støtte til ungdomslejr

Ungdomsudvalget er meget aktive, og fra HB’s side håber man at mange vil støtte op om ungdomslejren. Det er forskelligt hvordan de enkelte kredse støtter op om det, men i Kreds 6 plejer vi at give et beløb til køb af is.

Julie fra landsudvalget deltager på grundinstruktøruddannelsens modul 8 for at fortælle om hvad de laver i udvalget.

·       Udfordringer med de nye vedtægter

Der er lokalforeninger, der har oplevet nogle udfordringer med at få godkendt deres nye vedtægter i deres kommuner. Det skyldes et ordvalg om hvem der kan deltage i foreningens aktiviteter, som ikke er i overensstemmelse med Fritidslovgivningen. HB arbejder på sagen.

·       Fællesmødet 4.maj 2019

Steen orienterede om de emner, der var blevet drøftet, bl.a. tøjpolitikken

Nyhedsbrevet hver måned fungeret fint.

DKK vil gerne have lov til at bruge vores online tilmelding og beregnerprogram, men har fået nej.

Og så blev strategi og værdier selvfølgelig drøftet.

·       Info fra HB møde 5. maj

Der arbejdes stadig med det nye regnskabsprogram.

Tøjpolitikken blev drøftet.

Kreds 6’s betaling af rallydommere fra andre kredse er tilsyneladende faldet nogen for brystet. Vi betaler hele vejen, med undtagelse af broafgift, som betales af landsudvalget.

·       Friluftsrådet København Nord

Steen har sendt mail til alle lokalforeninger om det.

·       Ordensudvalg

Kredsens repræsentant er ikke længere medlem i en af vores lokalforeninger, så vi skal finde en ny. Forslag sendes til Steen.

 

2.      

Nyt fra næstformanden

            Intet nyt

 

3.      

Nyt fra kassereren

 

·       Erik gennemgik kredsens aktuelle regnskab, det ser fornuftigt ud

4.      

Udvalgene har ordet

 

·       Rallyudvalg

På formandsmødet kom der navn på en mulig kandidat til formadsposten. Steen har uden held prøvet at kontakte vedkommende. Anette prøver også at kontakte vedkommende.

Steen har fået en liste fra landsudvalget med opgaver som er relevante for Kredsens nye rallyformand.

·       Nordisk

Det er stadig kritisk med arealer, skoven man plejer at bruge er booket til andre formål i hele maj måned.

·       IGP (brugshunde)

Der er fællestræning den 16. juni

·       Dommer

Der er kommet en dommeraspirant og der er flere der har vist interesse.

·       Konkurrence

Det er den stille tid for udvalgt, så der er intet nyt.

·       Agility

Bent havde inden mødet fremsendt et forslag om at Holbæk skal fritages for at betale leje af tidstagningsudstyret fordi det er dem, der opbevarer og passer det. Vedtaget.

5.

Opfølgning fra formandsmødet

 

Enighed om at det var et godt møde til trods for de forholdsvis få deltagere.

Vi drøftede muligheden for at lave et fællesmøde for alle i lokalbestyrelserne om den nye strategiplan.  Steen laver et forslag til dagsorden

Vi drøftede også muligheden for at lave et ad hoc-udvalg som kigger på hvordan vi kan få lidt mere gang i konkurrencerne. Anette laver et oplæg.

6.

Eventuelt

Intet